MANAGERILOR ȘCOLARI și CONTABILILOR SPRE INFORMARE: LEGEA Nr. 319 din 30.11.2018 pentru modificarea Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Button Back

Clama
 • MANAGERILOR ȘCOLARI și CONTABILILOR SPRE INFORMARE: LEGEA Nr. 319 din 30.11.2018 pentru modificarea Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice

  LEGE Nr. 319 din  30.11.2018 pentru modificarea Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice

  Publicat : 14.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 480-485     art Nr : 804     Data intrarii in vigoare : 14.12.2018

      Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
      Art. I. – Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 424–429, art. 666) se modifică după cum urmează:
      1. Articolul 2 alineatul (1): 
      la litera a), cifrele „80000” se substituie cu cifrele „200000”;
      la litera b), cifrele „100000” se substituie cu cifrele „250000”.
      2. Articolul 4:
      la alineatul (7) litera a), cifrele „400000” se substituie cu cifrele „800000”;
      la alineatul (9) litera a), cifrele „400000” se substituie cu cifrele „800000”;
      la alineatul (15) litera a), cifrele „1500000” se substituie cu cifrele „2000000”.
      3. La articolul 28 alineatul (4), cifrele „400000” se substituie cu cifrele „800000”, iar cifrele  „1500000” – cu cifrele „2000000”.
      4. La articolul 35:
      alineatul (1) se completează în final cu textul: „Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind:
      a) 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
      b) 6 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
      c) 3 zile – în cazul procedurii de cerere a ofertelor de prețuri.”
      alineatul (2) se completează în final cu textul: „Autoritatea contractantă are dreptul de a accepta clarificări privind documentația de atribuire după expirarea termenului de solicitare a clarificărilor dacă prezentarea răspunsurilor la aceste solicitări se încadrează în termenele stabilite la alin. (4). În cazul nerespectării perioadei de prezentare a răspunsului la clarificări privind documentația de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să prelungească termenul de depunere a ofertelor sau a cererilor de participare pentru operatorii economici, ținînd cont de perioada de întîrziere.”
      5. Articolul 57:
      la alineatul (1), cifrele „400000” se substituie cu cifrele „800000”, iar cifrele „1500000” – cu cifrele „2000000”;
      la alineatul (3), după cuvintele „fără dreptul de a o schimba” se introduce textul „ , cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (8)”; 
      alineatul (5) va avea următorul cuprins: 
      „(5) La achiziția de bunuri sau servicii cu o valoare estimată ce depășește pragurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și la achiziția de lucrări cu o valoare estimată ce depășește pragurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă publică anticipat un anunț de participare în Buletinul achizițiilor publice.” 
      6. Articolul 68:
      la alineatul (5), cifrele „400000” se substituie cu cifrele „800000”, iar cifrele  „1500000” – cu cifrele „2000000”;
      la alineatul (11), cifrele „400000” se substituie cu cifrele „800000”, iar cifrele  „1500000” – cu cifrele „2000000”.
      Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

      VICEPREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                Vladimir VITIUC

      Nr. 319. Chișinău, 30 noiembrie 2018.

  Postat 03 ianuarie 2019

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
2748 Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (LPM131_achizitii publice_modificarile la situatia din 01012019.docx)
Button Home Button Top of Page