DARE DE SEAMĂ de atribuire a contractului de achiziții publice MTender Nr:ocds-b3wdp1-MD-1707407151763 (Produse Petroliere)
Button Back

Clama
 • DARE DE SEAMĂ de atribuire a contractului de achiziții publice MTender Nr:ocds-b3wdp1-MD-1707407151763 (Produse Petroliere)

  DARE DE SEAMĂ

  de atribuire a contractului de achiziții publice  

  de încheiere a acordului-cadru                           □

  de anulare a procedurii de atribuire                    □

   

  Nr. 01-PP_din  11 MARTIE 2024

   .   

  1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

  Denumirea autorității contractante

  DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT HÎNCEȘTI

  Localitate

  Mun. Hîncești

  IDNO

  1013601000026

  Adresa

  MD-3401, mun. Hîncești, str. M.Hâncu, 138, et. 4

  Număr de telefon

  026922748

  Număr de fax

  026923835

  E-mail oficial

  dgits-hincesti@mail.ru

  Adresa de internet

  http://educ-hincesti.starnet.md/

  Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)

  Țurcanu Galina, 026923776, 061152087, alexcristy77@mail.ru (alexcristy77@gmail.com)

   

  1. Date cu privire la procedura de atribuire:

  Tipul procedurii de atribuire aplicate

  □Cererea ofertelor de prețuri / □Licitație deschisă 

  £ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*/ □Altele: [Indicați]

  *Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)

  -

  Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)

   

  Procedura de achiziție repetată

  (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)

  Nr:

  Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru

  Bunuri □  Servicii □  Lucrări □

  Obiectul achiziției

  PRODUSE PETROLIERE

  Cod CPV

  09100000-0

  Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

  Nr:ocds-b3wdp1-MD-1707407151763

   

  Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1707407151763  

  Data publicării:08.02.2024

  Platforma de achiziții publice utilizată

  achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ yptender.md

  Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante

  Da  □ Nu

  Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

  http://educ-hincesti.starnet.md/dih/public/articles/view/chapter/plan-achiz-pub/day/2024-01-05/id/5538

  Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)

  BAP: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_3_1.pdf din 09.01.2024

  A FOST PUBLICAT PE SITE-UL OFICIAL AL DI HÎNCEȘTI - http://educ-hincesti.starnet.md/dih/public/articles/view/chapter/plan-achiz-pub/day/2024-01-05/id/5538 din data: 05.01.2024 / https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1707407151763  

  Tehnici și instrumente specifice de atribuire

  (după caz)

  □Acord-cadru  Sistem dinamic de achiziție □Licitație electronică  □Catalog electronic

  Sursa de finanțare

  □Buget de stat; □Buget CNAM; □Buget CNAS; □Surse externe; □Alte surse: bugetul DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT HÎNCEȘTI

  Valoarea estimată (lei, fără TVA)

  800000,00 LEI

   

  1. Clarificări privind documentația de atribuire:

  (Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

   

  Data solicitării clarificărilor

  https://achizitii.md/ro/public/tender/21168525/questions:

  O.E., 09.02.2024 - ”Bună ziua! Vă rugăm să specificați separat cantitățile solicitate de benzină și motorină”.

  A.C., 09.02.2024 – ”Benzina - circa 3700 litri, Motorina - circa 28300 litri”

  Denumirea operatorului economic

  Expunerea succintă a solicitării de clarificare

  Expunerea succintă a răspunsului

  Data transmiterii

   

  1. Modificări operate în documentația de atribuire:

  (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

   

  Rezumatul modificărilor

   

  Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)

  Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)

  [Indicați numărul de zile]NU

   

  1. Până la termenul-limită (data 28.02.2023, ora 10:00), au depus oferta: 1 ofertant:

  Nr.

  Denumirea operatorului economic

   

  IDNO

  Asociații/

  administratorii

  1.

  SRL ÎCS ”LUKOIL-Moldova”

  1002600005897

  ISAYEV Feyruz

   

  1. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

  Denumire document

  SRL ÎCS ”LUKOIL-Moldova”

  Propunerea tehnică

  prezentat

  Propunerea financiară

  prezentat

  DUAE

  prezentat

  Garanția pentru ofertă (după caz)

  Nu s-a solicitat

  Cerere de participare

  prezentat

  Declarație privind valabilitatea ofertei

  prezentat

  Declarație privind lista principalelor livrări similar efectuate în ultimii 3 ani de

  activitate..

  prezentat

  Certificat de conformitate sau alt

  certificat echivalent ce confirmă

  calitatea bunurilor oferite.

  prezentat

  Certificat/Decizie de înregistrare a

  intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

  prezentat

  Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor,contribuțiilor

  prezentat

  Lista statiilor PECO cu indicarea adreselor acestora.

  prezentat

  Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale,pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

  prezentat

  (Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

   

  1. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

  Denumirea lotului

  Denumirea operatorului economic

  Prețul ofertei

  (fără TVA)*

  Cantitate și unitate de măsură

  Corespunderea cu cerințele de calificare

  Corespunderea cu specificațiile tehnice

  Produse petroliere: discount – 1,00%

  SRL ÎCS ”LUKOIL-Moldova”

  584925,83 MDL, inclusiv:

  32000 litri, inclusiv

  +

  + discount – 1,00%

  73167,50 MDL

  3700 LITRI BENZINA PREMIUM 95

  +

  + discount – 1,00%

  511758,33 MDL

  28300 LITRI MOTORINĂ EURO 5

  +

  + discount – 1,00%

  * În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

  (Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

   

  1. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

  Data solicitării

  Operatorul economic

  Informația solicitată 

  Rezmatul răspunsului operatorului economic

   

   

   

   

   

  1. Ofertanții respinși/descalificați:

  Denumirea operatorului economic

  Motivul respingerii/descalificării

   

   

  1.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: Este doar un singur bun, respectiv un singur lot

  Pentru fiecare lot □      

  Pentru mai multe loturi cumulate □           

  Pentru toate loturile  □     

  Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]        

  Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________  

              

  1. Criteriul de atribuire aplicat:

  Preţul cel mai scăzut                        

  Costul cel mai scăzut  □                                 

  Cel mai bun raport calitate-preţ □                 

  Cel mai bun raport calitate-cost □             

  (În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

   

  1. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați:

  (Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)

  Factorii de evaluare

  Valoarea din ofertă

  Punctajul calculat

  Denumirea operatorului economic 1

  Total

  Denumire factorul 1

  Ponderea

     

  Denumire factorul n

  Ponderea

     

  Denumirea operatorului economic n

  Total

  Denumire factorul 1

  Ponderea

     

  Denumire factorul n

  Ponderea

     
  1. Reevaluarea ofertelor:

  (Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

  Motivul reevaluării ofertelor

   

  Modificările operate

   

  1. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

  Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

   

  Denumirea lotului

  Denumirea operatorului economic

  Cantitate și unitate de măsură 

  Prețul unitar

  (fără TVA)

  Prețul total

  (fără TVA)

  Prețul total

   (inclusiv TVA)

  Produse petroliere – discount – 1,00%

  SRL ÎCS ”LUKOIL-Moldova”

  30900 litri, inclusiv:

   

  563186,33 lei

  +discount – 1,0%

  675823,00 lei

  +discount – 1,0%

  2600 litri benzina

  19,78 +discount – 1,00%

  51428,00 lei

  61713,00 lei

  28300 litri motorina

  18,08 +discount – 1,00%

  511758,33 lei

  614110,00 lei

   

  Anularea procedurii de achiziție publică:

  În temeiul art. 71 alin. __ lit ­__.           

  Argumentare:  _______________________________________________________________

  1. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

  Denumirea operatorului economic

  Data transmiterii

  Modalitatea de transmitere

  [se specifică SIA RSAP, e-mail, fax, poștă, etc]

  SRL ÎCS ”LUKOIL-Moldova”

  05.03.2024

  SIA RSAP – calificat ”Învingător”

  e-mail:  dumitru.simonov@lukoil.md  

  (Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

  1. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

  În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

  £ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax □

  £ 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax □

  În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

  £ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax □

  £ 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax □

   

  (Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

   

   

   

   

   

  1. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat:

  Denumirea operatorului
  economic

  IDNO

  Întreprinderea:

  Cu capital autohton/

  Cu capital mixt/asociere/

  Cu capital străin

  Numărul
  și data
  contractului/ acordului-cadru

  Cod CPV

  Valoarea contractului

  Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru

  Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru

  fără TVA

  inclusiv TVA

  SRL ÎCS ”LUKOIL-Moldova”

  1002600005897

  Întreprindere cu Capital Străin

  08-LKO

  11.03.2024

  09100000-0

  563186,33 lei, INCLUSIV:

  675823,00 lei, INCLUSIV:

  31.12.2024

  31.12.2024

  BENZINĂ PREMIUM 95 – 2600 litri: discount – 1,00%

  51428,00 lei

  61713,00 lei

  MOTORINĂ EURO 5 – 28300 litri: discount – 1,00%

  511758,33 lei

  614110,00 lei

   

  1. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

  Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?

  (DA/NU) __NU__

  Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):

  __________________

  (indicați suma cu TVA)

  Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:

   

  Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:

  Preţul cel mai scăzut  □                

  Costul cel mai scăzut  □                                 

  Cel mai bun raport calitate-preţ □                 

  Cel mai bun raport calitate-cost □             

  Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.

  Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

  Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

   

   

  _________ TONU Valentina _____                                                   ____________________

  (Nume, Prenume)                                                                                        (Semnătura)

                                                             L.Ș.

  Postat 20 martie 2024

Button Home Button Top of Page