În atenția responsabililor de atestare!!!
Button Back

Clama
 • În atenția responsabililor de atestare!!!

              Conform  Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică, aprobat prin ordinul 1091 din 07.10.2020,  în perioada procesului de atestare, sesiunea 2022-2023, DÎ Hîncești solicită membrilor Comisiilor de atestare din cadrul instituțiilor de învățământ să respecte structura simplificată a compartimentului atestare din cadrul portofoliului cadrului didactic.

            Astfel, cadrele didactice care conferă/confirmă gradele didactice în anul de studii 2022-2023 vor prezenta Comisiei de atestare din cadrul instituției actele conform Anexei nr.6 din Regulament.

             Responsabilii de atestare din cadrul instituțiilor de învățământ vor prezenta Comisiei raionale de atestare un extras din Anexa nr. 6 (care se păstrează în portofoliul cadrului didactic timp de 5 ani):

  1. Cererea (Anexa nr. 4);
  2. Copia actului/actelor de studii;
  3. Copia ultimului certificat de conferire/confirmare a gradului didactic;
  4. Copia certificatului de formare continuă la didactica de specialitate care se echivalează cu 20 de credite;
  5. Fișa de atestare (Anexa nr.5) – 75% din creditele acumulate pe parcursul ultimilor ani;
  6. Extras din Procesul- verbal al CP cu privire la atestare;
  7. Copia buletinului de identitate.

  Notă: Personalul didactic care confirmă un stagiu de activitate didactică de 30 de ani în învățământ sau care a atins vârsta de pensionare își păstrează gradul didactic deținut la prezentarea următoarelor acte:

  1. Cererea de păstrare a gradului didactic, conform Anexei nr.3;
  2. Copia ultimului certificat de conferire/confirmare a gradului didactic;
  3. Adeverința de la locul de muncă care confirmă cei 30 de ani de activitate didactică sau copia legitimației de pensionar;
  4. Extras din Procesul- verbal al CP cu privire la atestare;
  5. Copia buletinului de identitate.

   

  Termenul limită de prezentare a dosarelor la DÎ Hîncești (Cojocaru Inga) este 16 septembrie 2022.

  Ex.Cojocaru I.

  Tel026922679

  Postat 05 septembrie 2022

Button Home Button Top of Page