DIH_DECLARAŢIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ_2022_VTONU
Button Back

Clama
 • DIH_DECLARAŢIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ_2022_VTONU

  Anexa nr.3

  la Regulamentul privind autoevaluarea,

  raportarea sistemului de control intern managerial

  și emiterea Declarației de răspundere managerială

   

  DECLARAŢIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

   

  În temeiul prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnata, TONU VALENTINA, în calitate de  Șefa Direcției Învățământ Hîncești, declar că Direcția Învățământ a Consiliului Raional Hîncești dispune de un sistem de control intern managerial a cărui organizare şi funcţionare permite furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice şi operaţionale au fost utilizate în condiţii de transparenţă, economicitate, eficienţă, eficacitate, legalitate, etică şi integritate.

  Sistemul de control intern managerial și măsurile privind sporirea eficacităţii acestuia au la bază managementul riscurilor.

  Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2022, sistemul de control intern managerial al Direcției Învățământ Hîncești este conform cu Standardele naţionale de control intern în sectorul public.

  Această Declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă şi completă a sistemului de control intern managerial al entităţii, emisă prin asumarea răspunderii manageriale.

  Declarația are drept temei informaţii şi constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării sistemului de control intern managerial al entității publice, precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.

  **Din analiza rapoartelor prezentate de către entitățile publice subordonate, rezultă că sistemul CIM în:

  ___(nr.) entități publice este conform,

  ___(nr.)entități publice este parțial conform,

  ___  (nr.) entități publice este neconform.

  Data:  02 februarie 2023                ____Semnătura ___VALENTINA TONU_

  Postat 08 februarie 2023

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
3723 DIH_DECLARAŢIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ_2022_VTONU (DIH_DECLARAŢIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ_2022_VTONU.pdf)
Button Home Button Top of Page