AVIZ
Button Back

Clama
 • AVIZ

                                                                             

  Direcţia Învăţământ Hînceşti anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea următoarelor funcţii  publice vacante:

  • Specialist (Secția Politici Educaționale și Management) -1(funcţie publică);
  • Specialist principal (Serviciul managementul resurselor umane și relații cu publicul) -1(funcţie publică).

  Condiţii de participare la concurs:

  pentru ocuparea funcţiei publice vacante

  specialist (Secția Politici Educaționale și Management)

  Scopul general al funcţiei: Supravegherea  implimentării politicii educaţionale a statului în teritoriu

  Sarcinile de bază:

         1. Supravegherea îndeplinirii şi respectării hotărârilor organelor ierarhic superioare, a regulamentelor, instrucţiunilor emise de către MECC.

       2. Coordonarea activităţilor  de dirijare a învăţământului în instituţiile şcolare ale raionului.

       3. Monitorizarea procesului de şcolarizare a copiilor cu vârsta între 7 şi 16 ani.

       4. Supravegherea implementării curriculum-ului şcolar.

       5. Organizarea şi desfăşurarea admiterii în liceu, tezelor semestriale.

       6. Formarea bazei de date  a absolvenţilor de gimnazii şi licee, repartizarea lor în instituţiile de învăţământ ori în câmpul muncii.

  pentru ocuparea funcţiei publice vacante

  • specialist  principal

   (Serviciul managementul resurselor umane și relații cu publicul)

  Scopul general al funcţiei: Supravegherea  implimentării politicii educaţionale a statului în teritoriu

  Sarcinile de bază:

        1. Supravegherea respectării legislaţiei muncii, serviciului public, hotărârilor organelor ierarhic superioare ce ţin de personal;

        2. Gestionarea documentaţiei ce ţine de evidenţa personalului didactic şi auxiliar din instituţiile raionului;

        3. Coordonarea activităţilor de dirijare a învăţământului în instituţiile şcolare ale raionului;

        4. Iniţiază organizarea şi desfăşurarea activităţii comisiei de concurs cu privire la suplinirea posturilor vacante;

        5. Urmăreşte corectitudinea emiterii ordinelor cu privire la activitatea de bază a Direcției Învățământ, mişcarea cadrelor, delegarea angajaților Direcției şi managerilor instituţiilor de învățământ din raion.

  Condiţiile de participare la concurs:

  Condiţii de bază – 

  • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
  • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

  Cerinţe specifice

  Studii: superioare în  pedagogie;

   Cunoştinţe:

  • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
  • Cunoştinţe profunde în domeniul managmentului educaţional;
  • Capacităţi de organizare şi coordonare eficientă a activităţilor specifice managmentului educaţional;
  • Cunoaşterea  calculatorului (la funcţia resurse umane - foarte bine).

  Abilităţi: de lucru cu informaţia, organizare,  analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, soluţionare  de  probleme, lucru în echipă, de lucru cu tehnica de calcul.  

  Atitudini/Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

  Alte cerinţe specifice: Vechime în muncă  minimum 5 ani  în domeniul înăţământului;

                                        1-2 ani activitate managerială.

  Dosarul de concurs va conţine:

  • formularul de participare;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  • copia carnetului de muncă;
  • certificatul medical, după caz;
  • cazierul judiciar.

           Bibliografia concursului:

  • Constituţia Republicii Moldova
  • Acte normative în domeniul serviciului public:
  • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
  • Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
  • Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
  • Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
  • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
  • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
  • Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr.152/2014;
  • Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.

          Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55-56, art. 249).

         Concepţia cu privire la politica de personal în serviciul public, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.1227-XV din 18 iulie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 122-123).

         Regulamentele ce ţin de activitatea educaţională.

  Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs –15.07.2021,

  persoana de contact     –      Mititel V., tel.269-2-38-55,

  Direcția Învățământ, etajul IV, edificiul Consiliului Raional Hîncești.    

   

   

   

   

  Postat 15 iunie 2021

Button Home Button Top of Page