AVIZ!
Button Back

Clama
 • AVIZ!

  A V I Z

  Direcţia Învăţământ Hînceşti anunţă prelungirea termenului concursului pentru suplinirea  funcţiei de director  în  următoarele instituții de învățământ din raionul Hîncești:

  1. LT ”M.Eminescu” Hîncești
  2. LT ”Universum”Sărata Galbenă
  3. Gimnaziul ”A.Bunduchi” Buțeni
  4. Gimnaziul Cățeleni
  5. Gimnaziul ”M.Viteazul” Hîncești
  6. Gimnaziul ”Mitropolitul A.Plămădeală” Stolniceni
  7. Gimnaziul Voinescu
  8. Școala Primară Grădiniță Fîrlădeni  

  Dosarul pentru concurs se prezintă la Direcția Învățământ,  (edificiul Consiliului Raional Hîncești, etajul 4, dnei Mititel V., specialist principal),  până la 15.07.2021.

             Informaţii suplimentare la telefoanele:

                    269 22748      269 23130      269 23855

               1. La funcţia de director al instituţiei de învăţământ general, conform prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului  pentru ocuparea funcției de director/director adjunct în instituțiile de învățământ general,  poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiții:

   - deţine cetăţenia Republicii Moldova

  - are studii superioare universitare

  - are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani

  - la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani

  - cunoaște limba română

  - este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei

  - nu are antecedente penale

  - nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) și n) din Codul muncii.

              2. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţământ depun personal sau prin reprezentant, prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

  1) cererea de participare la concurs (modelul este specificat în anexa nr.1 din Regulament)

  2) copia actului de identitate;

  3) copia/copiile actului/actelor de studii

  4) copia actului care atestă vechimea în muncă

  5) curriculum Vitae perfectat după modelul Europass (modelul este specificat în anexa nr.2 al Regulamentului

  6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și  eliberat de medicul de familie, psihiatru  și narcolog, pentru exercitarea funcției

  7) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

   

  Postat 15 iunie 2021

Button Home Button Top of Page