PLANUL MANAGERIAL, ANUL DE STUDII 2020-2021
Button Back

Clama
 • PLANUL MANAGERIAL, ANUL DE STUDII 2020-2021

                                                                                PLAN MANAGERIAL 2020-2021

  Context general

  Planul Managerial al Direcției Învățământ Hîncești are menirea de a materializa misiunea, programând activitatea inclusă în foaia de parcurs pentru anul şcolar 2020-2021.

  Direcțiile prioritare de activitate în noul an școlar sunt orientate spre prestarea serviciilor educaționale de calitate, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și asigurarea accesului la educație pentru toți copiii, deaceea punctul de pornire în elaborarea planului managerial este analiza situației din sistem, cu evidențierea anumitor realizări, care pot servi drept oportunități în soluționarea problemelor, în depășirea anumtor dificultăți.

  Activitatea DÎ Hîncești este reglementată de actele normative: Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014, Hotărârea Guvernului nr. 404 din 16.06.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul învățământului și a structurii-tip a acestuia”, precum și de Regulamentul de organizare și funcționare a DÎ Hîncești, aprobat prin decizia Consiliului Raional Hîncești nr.01/18 din 17.03.2016.

  Planul Managerial al Direcţiei Învăţământ Hîncești pentru anul 2020-2021 este elaborat în conformitate cu direcțiile strategice stipulate în Strategia Națională ”Educația-2020”, Strategia de dezvoltare a sistemului educațional raional pentru anii 2013-2020”, ținând cont de documentele normative: Standarde  de competență profesională ale cadrelor didactice, Standarde de competență profesională ale cadrelor manageriale, aprobate prin Ordinul nr. 623 din 28 iunie 2016 al ME,  Standarde de calitate pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general din perspectiva şcolii prietenoase copilului, Standarde de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani, precum și de Reglementările speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic  de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal, extrașcolar.

  În contextul actelor normative enunțate, DÎ Hîncești, ca serviciu descentralizat în cadrul Consiliului Raional, îşi va orienta activitatea spre implementarea actelor normative în sistemul de învățământ raional, reieșind din prioritățile identificate în cadrul  Forumului raional al angajaților din sistemul raional, cu genericul “Împreună pentru educație de calitate într-o școală ALTFEL”.  

   Astfel, în anul de studii 2020-2021 orientările prioritare ale Direcției Învățământ Hîncești vor fi:

   I. Realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient

  1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate, inclusiv și în situație de urgență sau carantină.

  2. Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea unor rezultate foarte bune la examenele naţionale.

  3. Creşterea calităţii învăţământului adresat tinerilor capabili de performanţă.

  4. Prevenirea absenteismului şcolar, a riscului de abandon şcolar; prevenirea violenţei şi creşterea siguranţei  elevilor.

  5. Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice.

   II. Eficientizarea procesului educațional prin restructurarea rețelei școlare

  1. Repartizarea uniformă a reţelei învăţământului timpuriu şi primar în toate localitățile din raion, pentru prevenirea aglomerării elevilor sau funcţionarea în spaţii necorespunzătoare sau improvizate.

  2. Reorganizarea şi restructurarea învăţământului secundar general.

  3. Asigurarea didactică a tuturor disciplinelor școlare din instituțiile de învățământ, asigurarea şi îmbunătăţirea transportului şcolar al elevilor.

  4. Asigurarea accesului la învăţământ, prin creare de şanse egale la educaţie.

  III. Asigurarea transparenţei deciziilor şi îmbunătăţirea imaginii DÎ Hîncești, prin comunicarea şi colaborarea cu comunitatea şi mass-media.

  1. Intensificarea parteneriatului cu comunitatea locală, cu organizaţii nonguvernamentale, cu asociaţii culturale şi sportive, cu sindicatele și agenții economici.

  2. Colaborarea deschisă şi permanentă cu mass-media.

  3. Combaterea şi prevenirea posibilelor cazuri de corupţie în sistem.

   

  Realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient

  I.1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate, cu accent pe învăţământul din mediul rural.

  VIZIUNEA:

              Direcția Învățământ Hîncești se constituie ca o organizație complexă și modernă, care își propune să dezvolte la nivelul raionului un sistem educațional de formare atractiv, inovativ, accesibil, flexibil și relevant în raport cu cerințele mediului socio-economic, cultural și sportiv.

  MISIUNEA DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT HÎNCEȘTI

  Având în vedere că educaţia este un factor strategic pentru viitorul Republicii Moldova, Direcția Învățământ Hîncești este o instituţie publică a cărei misiune este de a integra învăţământul hînceștean într-o paradigmă modernă, prin asigurarea unui cadru stimulativ, propice desfăşurării unui  învăţământ de calitate şi prin valorificarea superioară a propriilor resurse umane şi materiale, în vederea consolidării rolului  instituţiei  de educaţie şi învăţământ şi a realizării unei „şcoli inovative” pentru cariera profesională şi pentru viaţă.

  Direcția Învățământ Hîncești îşi propune ca, prin responsabilizare, profesionalism, performanţă maximă, obiectivitate şi corectitudine, să ofere pe termen lung un sistem educaţional accesibil, coerent, atractiv, incluziv şi relevant pentru beneficiari, orientat, în special, spre carieră şi inovaţie, realizând o comunicare transparentă cu partenerii educaţionali şi sociali.

  Postat 26 septembrie 2020

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
3298 PLANUL MANAGERIAL, ANUL DE STUDII 2020-2021 (Plan managerial a.s. 2020-2021_final.pdf)
Button Home Button Top of Page