AVIZ !!! Direcţia Învăţământ Hânceşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante:
Button Back

Clama
 • AVIZ !!! Direcţia Învăţământ Hânceşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante:

  A V I Z

   

         Direcţia Învăţământ Hînceşti anunţă concurs pentru suplinirea  funcţiei de director în următoarele instituții educaționale din raion:

   

    1.  LT ”Universum” Sărata Galbenă

  1. Gimnaziul Călmățui
  2. Gimnaziul ”M. Viteazul” Hîncești
  3. Gimnaziul ”Mitropolitul A.Plămădeală” Stolniceni
  4. Şcoala Primară Grădiniță Fîrlădeni
  5. Școala de Sporturi pentru Copii și Juniori a raionului Hînceşti

   

  1.  La funcţia de director al instituţiei de învăţământ general, conform prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului  pentru ocuparea funcției de director/director adjunct în instituțiile de învățământ general,  poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiții:

   - deţine cetăţenia Republicii Moldova;

  - are studii superioare universitare;

  - are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani; pentru instituțiile de învățământ  extrașcolar constituie avantaj deţinerea de competențe relevante profilului instituției;

  - la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;

  - cunoaște limba română;

  - este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

  - nu are antecedente penale;

  - nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) și n) din Codul muncii.

   

              2. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţământ depun personal sau prin reprezentant, prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

  1) cererea de participare la concurs (modelul este specificat în anexa nr.1 din Regulament);

  2) copia actului de identitate;

  3) copia/copiile actului/actelor de studii;

  4) copia actului care atestă vechimea în muncă;

  5) curriculum vitae perfectat după modelul Europass (modelul este specificat în anexa nr.2 al Regulamentului;

  6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și  eliberat de medicul de familie, psihiatru  și narcolog, pentru exercitarea funcției;

  7) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

  Dosarul pentru concurs se prezintă la Direcția Învățământ,  (edificiul Consiliului Raional Hîncești, etajul 4, dnei Ungureanu Alexandra, specialist metodist),  până la 23.10.2020.

   

  Informaţii suplimentare la telefoanele:

  269 22748

  269 23130 

  269 23855

                                                                            AVIZ

  Direcţia Învăţământ Hînceşti anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii  publice vacante:

  • Specialist  - 1 (funcție publică)
  • Specialist principal ( resurse umane) – 1 (funcție publică)

             Condiţii de participare la concurs:

  • pentru ocuparea funcţiei publice vacante       specialist

  Scopul general al funcţiei: Supravegherea  implimentării politicii educaţionale a statului în teritoriu.

  Sarcinile de bază:

  1. Supravegherea îndeplinirii şi respectării hotărârilor organelor ierarhic superioare, a regulamentelor, instrucţiunilor, circularelor emise de către MECC.

  2. Coordonarea activităţilor  de dirigare a învăţământului în instituţiile educaționale şcolare ale raionului.

  3. Monitorizarea procesului de şcolarizare a copiilor cu vârsta între 7 şi 16 ani;

  4. Supravegherea implementării curriculum-ului şcolar.

  5.Organizarea şi desfăşurarea admiterii în liceu; tezelor semestriale;

  6. Formarea bazei de date  a absolvenţilor de gimnazii şi licee, repartizarea lor în instituţiile de învăţământ ori în câmpul muncii;

  - pentru ocuparea funcţiei publice vacante

  specialist  principal (resurse umane)

  Scopul general al funcţiei: Supravegherea  implimentării politicii educaţionale a statului în teritoriu

   

  Sarcinile de bază:

   

  1. Supravegherea respectării legislaţiei muncii, serviciului public, hotărârilor organelor ierarhic superioare ce ţin de personal;

  2. Gestionarea documentaţiei ce ţine de evidenţa personalului didactic şi auxiliar din instituţiile raionului;

  3. Coordonarea activităţilor de dirijare a învăţământului în instituţiile şcolare ale raionului;

  4. Iniţiază organizarea şi desfăşurarea activităţii comisiei de concurs cu privire la suplinirea posturilor vacante;

  5. Urmăreşte corectitudinea emiterii ordinelor cu privire la activitatea de bază a Direcției Învățământ, mişcarea cadrelor, delegarea colaboratorilor Direcției Învățământ  şi în instituţiile raionului.

  Condiţiile de participare la concurs:

  1. Condiţii de bază – 
  • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
  • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.
  1. Cerinţe specifice

  Studii: superioare în  pedagogie;

   Cunoştinţe:

  • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
  • Cunoştinţe profunde în domeniul managmentului educaţional;
  • Capacităţi de organizare şi coordonare eficientă a activităţilor specifice managmentului educaţional;
  • Cunoaşterea  calculatorului (la funcţia resurse umane - foarte bine).

   

  Abilităţi:

  - de lucru cu informaţia, organizare,  analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, soluţionare  de  probleme, lucru în echipă, de lucru cu tehnica de calcul.  

  Atitudini/Comportamente:

  - respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

  Alte cerinţe specifice:

  - vechime în muncă  minimum 5 ani  în domeniul învăţământului;                                          - 1-2 ani de activitate managerială.

  Dosarul de concurs va conţine:

  • formularul de participare (conform modelului);
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  • copia carnetului de muncă;
  • certificatul medical, după caz;
  • cazierul judiciar.

  Dosarul pentru concurs se prezintă la Direcția Învățământ,  (edificiul Consiliului Raional Hîncești, etajul 4, dnei Ungureanu Alexandra, specialist metodist),  până la 23.10.2020.

  Informaţii suplimentare la telefoanele:

  269 22748

  269 23130 

  269 23855

   

  A V I Z

   

         Direcţia Învăţământ Hînceşti anunţă concurs pentru suplinirea  funcţiei de director al  Centrului Raional de Ghidare și Consiliere în Exelență Educațională.

   

  1.  La funcţia de director al Centrului Raional de Ghidare și Consiliere în Exelență Educațională, conform prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului  pentru ocuparea funcției de director/director adjunct  al Centrului Raional de Ghidare și Consiliere în Exelență Educațională Hîncești, aprobat la ședința Consiliului de Administrație din 17 septembrie 2020,  poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiții:

   - deţine cetăţenia Republicii Moldova;

  - are studii superioare pedagogice;

  - are o vechime în activitate didactică de cel puțin cinci ani;

  - la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;

  - cunoaște limba română;

  - deține grad didactic superior/întâi, discipolii căruia au obținut rezultatre deosebite la concursurile școlare la disciplinele de studiu, în cadrul raionului și republicii;

  - este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

  - nu are antecedente penale;

  - nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) și n) din Codul muncii.

   

              2. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al Centrului Raional de Ghidare și Consiliere în Exelență Educațională depun personal sau prin reprezentant, prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

  1) cererea de participare la concurs (modelul este specificat în anexa nr.1 din Regulament);

  2) copia actului de identitate;

  3) copia/copiile actului/actelor de studii;

  4) copia actului care atestă vechimea în muncă;

  5) curriculum vitae perfectat după modelul Europass (modelul este specificat în anexa nr.2 al Regulamentului;

  6) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și  eliberat de medicul de familie, psihiatru  și narcolog, pentru exercitarea funcției;

  7) cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

  Dosarul pentru concurs se prezintă la Direcția Învățământ,  (edificiul Consiliului Raional Hîncești, etajul 4, dnei Ungureanu Alexandra, specialist metodist),  până la 23.10.2020.

   

  Informaţii suplimentare la telefoanele:

  269 22748

  269 23130 

  269 23855

   

  Postat 24 septembrie 2020

Button Home Button Top of Page